Projekt Spadochron Bemowo 2

Spadochron Bemowo

to partnerstwo organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Bemowo, które łączy działania własne i instytucji (szkoły podstawowe, OPS, PPP, Placówki Wsparcia Dziennego) na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

Celem działań jest udzielanie bezpłatnego wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w obszarze psychologicznym, edukacyjnym, specjalistycznym, profilaktycznym, społecznym.

Chcemy, aby udział w naszych zajęciach spowodował wzrost umiejętności i kompetencji szkolnych, społecznych, osobistych uczestnika i tym samym przyczynił się do poprawy jakości jego życia. Życzymy sobie samych zadowolonych uczestników, bo Wasz uśmiech będzie naszą radością.

Nasze cele

realizujemy poprzez:

  • Warsztaty TUS, grupę wsparcia dla młodzieży, socjoterapię i warsztaty profilaktyczne (wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę potrzebną do bardziej świadomego funkcjonowania, wzmocnienia sił emocjonalnych, umiejętności społecznych)
  • Konsultacje z psychologiem dla dziecka i jego rodziny (indywidualną pomoc specjalistyczną w problemach związanych z dorastaniem i funkcjonowaniem)
  • Wsparcie edukacyjne (uzupełnianie braków w nauce szkolnej, terapię pedagogiczną)
  • Streetworking (pedagogika w terenie, wychowanie społeczne, wdrożenie młodzieży do alternatywnego sposobu życia i funkcjonowania w opozycji do sposobów niepożądanych)
  • Rozwój fizyczny (wspinanie na ściance)
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych (wzmocnienie kompetencji rodzicielskich)
  • Konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej, spektrum autyzmu, ADHD, inteligencji i funkcji poznawczych (zwiększenie dostępności do usług diagnostycznych i pomocowych w dzielnicy).

Nasi odbiorcy

Uczestnikami naszych zajęć mogą być, zgodnie z wytycznymi projektu, dzieci i młodzież, które nie korzystają z pomocy w innych jednostkach, ponieważ ich sytuacja rodzinna, społeczna, materialna nie pozwala na zorganizowanie takiego wsparcia.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z  wytypowanych szkół. W przypadku wolnych miejsc, będziemy przyjmować uczestników z innych placówek na Bemowie.

W każdej z wytypowanych szkół, współpracujemy z koordynatorem szkolnym: pedagogiem lub psychologiem, który zajmuje się kierowaniem uczniów do zajęć w projekcie. (Nazwiska tych osób oraz listę szkół znaleźć można w zakładce: Jak się zgłosić).

Każdy uczestnik naszych zajęć (w osobie rodzica/opiekuna) zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który obowiązuje raz na cały okres działania projektu i wszystkie zajęcia.